Trójkąt Projektu Zmiany Prosci PCT ™ – oceń potencjał projektu

Model Prosci Change Triangle (PCT) to prosta, ale skuteczna koncepcja pozwalająca zrozumieć 4 aspekty kluczowe dla powodzenia każdej zmiany:

  • Sukces: klarowność co do celu i założeń projektu.
  • Przywództwo/sponsorzy: zapewnienie strategii, kierunku i wytycznych dla projektu.
  • Zarządzanie projektem: zajmuje się „techniczną stroną” zmiany poprzez zaprojektowanie, opracowanie i dostarczenie rozwiązania.
  • Zarządzanie zmianą: zajmuje się „ludzką stroną” zmiany poprzez umożliwienie pracownikom zaangażowania się w zmianę oraz przyswojenie i stosowania wdrażanych rozwiązań w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.

Ocena PCT pomaga spełnić kluczowe warunki powodzenia projektu poprzez ocenę gotowości projektu na dany moment w 4 najważniejszych aspektach dla osiągnięcia celów biznesowych. Jeśli projekt jest nisko oceniony w którymkolwiek z czterech aspektów, może napotkać problemy lub zakończyć się niepowodzeniem. Wyniki oceny PCT są istotnym wskaźnikiem tego, czy projekt ma potencjał na sukces.

Ocena potencjału projektu – charakterystyka PCT

Kiedy dokonujemy oceny:

Warto dokonać wstępnej oceny PCT na wczesnym etapie w cyklu życia projektu, aby ustalić punkt odniesienia dla dalszych ocen.

Poniżej obliczysz swoje wyniki dla Sukcesu, Przywództwa/Sponsorów projektu, Zarządzania projektami i Zarządzania zmianą.

Punktacja Oceny PCT

Każde z poniższych pytań należy ocenić od 1 do 3 punktów w następującej skali:

  • 1 = Niedostateczny. Wynik na poziomie 1 oznacza, że Twój projekt nie spełnia cech opisanych w stwierdzeniu.
  • 2 = Odpowiedni. Wynik 2 oznacza, że Twój projekt spełnia cechy opisane w oświadczeniu, jednak nie jest to postrzegane jako mocna strona projektu.
  • 3 = Wyjątkowy! Wynik na poziomie 3 oznacza, że nie tylko istnieją opisane cechy Twojego projektu, ale są one również uważane za mocną stronę lub atut całego projektu.

Przycisk „SUMUJ” działa tylko po wypełnieniu wszystkich 40 komórek.

Ocena czynnika:

Sukces

Wynik

1-3

1. Zostały zdefiniowane informacje stanowiące wkład do procesu zarządzania zmianą, np. business case, karta projektu, definicja zakresu projektu, plan projektu.
2. Korzyści dla organizacji z wdrożenia projektu są w pełni zdefiniowane (co organizacja zyska z wdrożenia).
3. Cele projektu są w pełni zdefiniowane (co dostarcza projekt).
4. Cele związane z przyswojeniem i stosowaniem nowych rozwiązań przez pracowników są w pełni zdefiniowane.
5. Ustalono dokładne miary dla korzyści organizacji i celów projektu.
6. Korzyści i cele projektu są spriorytetyzowane.
7. Wskazani są właściciele korzyści i celów projektu.
8. Została dokonana ocena zależności korzyści i celów projektu od zmiany sposobu pracy przez pracowników.
9. Definicja sukcesu zmiany jest jasna i gotowa do zakomunikowania.
10. Wspólna definicja sukcesu zmiany jest uzgodniona i podzielana w całej koalicji sponsorów.
Suma punktów za sukces (na 30 ogółem):

 

Ocena czynnika:

Przywództwo/Sponsorzy

Wynik

1-3

1. Zmiana ma głównego sponsora, który posiada odpowiednią władzę nad pracownikami, procesami i systemami w organizacji, żeby „firmować” projekt i zapewnić mu odpowiednie zasoby.
2. Główny sponsor potrafi klarownie wyjaśnić charakter zmiany, powody jej wprowadzenia oraz korzyści dla organizacji.
3. Organizacja ma jasno zdefiniowaną wizję i strategię.
4. Zmiana jest dostosowana do strategii i wizji organizacji.
5. Ustalone i zakomunikowane zostały priorytety dotyczące zmiany i innych konkurencyjnych inicjatyw.
6. Główny sponsor rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje związane z harmonogramem, zakresem i zasobami projektu.
7. Główny sponsor jest aktywny i widoczny w całym cyklu życia zmiany.
8. Główny sponsor zachęca innych menedżerów wyższego szczebla do udziału w zmianie i wspierania jej poprzez budowanie koalicji sponsorów.
9.Główny sponsor bezpośrednio buduje świadomość potrzeby zmiany wśród pracowników.
10. Sponsor główny w widoczny sposób wzmacnia zmianę poprzez świętowanie sukcesów i reagowanie na pojawiający się opór.
Suma punktów za Przywództwo/Sponsorowanie (z 30 ogółem)

Ocena czynnika:

Zarządzanie projektami

Wynik

1-3

1. Zmiana jest jasno zdefiniowana łącznie z tym na kogo wpływa i w jaki sposób.
2. W projekcie są zdefiniowane konkretne cele.
3. Projekt ma jasno zdefiniowany zakres.
4. Został wyznaczony kierownik projektu, który zarządza nie w całym cyklu życia.
5. Kamienie milowe projektu zostały zidentyfikowane i powstał harmonogram projektu.
6. Została opracowana jasna struktura podziału pracy (WBS) oraz zostały zidentyfikowane produkty projektu.
7. Zasoby dla projektu są zidentyfikowane i pozyskane.
8. Zaplanowane są regularne spotkania z zespołem projektowym i kluczowymi interesariuszami w celu śledzenia postępów projektu i rozwiązywania problemów.
9. Kierownik projektu rozumie wartość, płynącą z zarządzania zmianą, polegającą na tym, że zmiana będzie przyswojona i stosowana przez pracowników.
10. Plan Zarządzania Zmianą jest zintegrowany z planem Zarządzania Projektem.
Suma punktów za Zarządzanie Projektem (PM) (z 30 ogółem)

Ocena czynnika:

Zarządzanie zmianą

Wynik

1-3

1. W projekcie zostało zastosowane ustrukturyzowane podejście do zarządzania zmianą w celu osiągnięcia zakładanych korzyści dla organizacji.
2. Ocena zmiany i jej wpływu na poszczególne osoby i całą organizację jest kompletna.
3. Ocena ryzyka związanego ze zmianą jest kompletna.
4. Zmiana ma określone cele związane z przyswojeniem i stosowaniem jej przez pracowników.
5. Przeprowadzono pełną ocenę silnych i słabych stron koalicji sponsorów zmiany.
6. Została opracowana kompletna strategia zarządzania zmianą, skalowalna i dostosowana do specyfiki projektu, zapewniająca niezbędne zaangażowanie sponsorów.
7. Osoby niezbędne do realizacji działań w zakresie zarządzania zmianą są zidentyfikowane, pozyskane i odpowiednio przygotowane.
8. Plany zarządzania zmianą, które złagodzą opór i doprowadzą do skutecznego przyswojenia i stosowania zmiany przez pracowników są kompletne i w trakcie realizacji.
9. Skuteczność zarządzania zmianą jest monitorowana i w razie potrzeby podejmowane są działania dostosowawcze w celu osiągnięcia przyjęcia i wykorzystania.
10. Organizacja jest przygotowana, aby przejąć właścicielstwo zmiany i utrzymać jej rezultaty.
Suma punktów za Zarządzanie Zmianą (z 30 ogółem)

Interpretacja wyników oceny potencjału projektu

Suma wyników
25 – 30Silna strona – należy ją podtrzymywać i wykorzystywać
20 – 24Ostrzeżenie/potencjalne ryzyko – wymaga uwagi i dalszego monitorowania
Poniżej 20Wysokie ryzyko/zagrożenie – wymaga natychmiastowego działania

Wyniki Oceny Prosci PCT pokazują Profil Modelu PCT dla danego projektu lub podjętej zmiany. Prosty kalkulator w tym poradniku nie nakreśla Twojego profilu punktowego, ale Analyzer PCT Prosci generuje wykres wynikowy oraz kolorową reprezentację Twoich wyników.

6 Przykładowych Profili Modelu Trójkąta Projektu Zmiany Prosci PCT

6 przykładowych wyników Model Prosci Change TriangleKształty utworzonych powyżej profili PCT mogą dostarczyć pewnych spostrzeżeń na temat realizacji projektu oraz tego, które obszary wymagają Twojej uwagi oraz zasobów.

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, na której możesz przeanalizować swoje wyniki. Każdy z elementów Modelu Prosci PCT jest oznaczony kolorem, który wskazuje mocne strony, ostrzeżenia i zagrożone obszary. Umów się na spotkanie!

 

Użyj Modelu PCT i oceń potencjał swojego projektu z naszym ekspertem – sprawdź ofertę