Strona główna > Zastosowanie ADKAR®

Model Prosci® ADKAR®

Prosty, ale skuteczny model, który pomaga w efektywnym wdrażaniu zmian na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji.

Zastosowanie ADKAR®

Od momentu opracowania modelu Prosci ADKAR® ponad 20 lat temu, tysiące liderów zmian zastosowało go w swoich projektach w celu poprawy wyników wdrożenia.
Model ADKAR® pozwala podzielić proces zmiany naw najbardziej podstawowe, aczkolwiek krytyczne elementy, co czyni korzystanie z niego bardzo prostym. Jest to jednak narzędzie uniwersalne i wielopłaszczyznowe, które może mieć wpływ na to, w jaki sposób Ty wdrażasz zmiany oraz w jaki sposób pracownicy doświadczają zmian w Twojej organizacji.

Rozumienie zmiany, jako procesu

Podstawowe znaczenie elementem dla modelu ADKAR® ma fakt, że zmiana następuje jako proces, a nie jako jednorazowe wydarzenie. I że na pierwszy rzut oka może być ona zbyt złożona i trudna do zrozumienia. Podział zmiany na możliwe do rozróżnienia elementy pomaga nam uchwycić jej procesowy charakter oraz zrozumieć, w jaki sposób skutecznie nią zarządzać. Koncepcja trzech odrębnych faz zmiany ma swoje korzenie w pracach antropologa Arnolda Van Gennepa z 1909 roku, Kurta Lewina z 1948 roku oraz Williama Bridgesa z 1980 roku.
Trzy stany zmiany – stan obecny, stan przejściowy i docelowy – dają solidną podstawę dla procesowego ujęcia modelu ADKAR®. Ookreśla on, w jaki sposób człowiek przechodzi przez proces zmiany, od stanu obecnego do docelowego oraz dostarcza wskazówek niezbędnyche do osiągnięcia zamierzonego sukcesu zmiany na poziomie organizacji.
Pobierz badanie ADKAR
STAN OBECNY

Aby wyjść ze stanu obecnego, człowiek musi mieć świadomości potrzeby zmiany oraz chęć do uczestniczenia w niej i do wspierania jej.

STAN PRZEJŚCIOWY

Skuteczne pokonanie stanu przejściowego wymaga wiedzy na temat tego, jak się zmienić i zdolności do zastosowania nowych umiejętności i zachowań, wymaganych przez zmianę.

STAN DOCELOWY

W stanie docelowym pracownicy potrzebują stosować nowe umiejętności i zachowania, wymagane przez zmianę oraz potrzebują utrwalania tych zachowań, aby podtrzymać zmianę.

MODEL OPARTY NA NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Ustrukturyzowane podejście i metodyka

ADKAR jest modelem zorientowanym na wyniki, opisującym kamienie milowe, które człowiek musi osiągnąć, aby skutecznie przejść przez zmianę. Te kamienie milowe wyznaczają priorytety dla planowania działań w zakresie zarządzania zmianą.

Wspieranie zmian na poziomie indywidualnym

Ocenę dokonaną przy pomocy modelu ADKAR możemyna wykorzystać do zidentyfikowania przyczyn oporu dla każdej osoby, której dotyczy zmiana. Gdy poznamy te przyczyny, możemy opracować strategię wspierania pracowników w przejściu przez zmiany.

Pomiar rezultatów zmian

Prosty pomiar stopnia realizacji działań związanych z zarządzaniem zmianą nie mówi nam, czy nasze podejście przynosi zamierzone efekty. Ponieważ model ADKAR określa elementy wymagane do skutecznej zmiany, można wykorzystać go jako wskaźnik do oceny efektywności działań związanych z zarządzaniem zmianą.

Wspólny język na temat Zmiany

Model ADKAR dostarcza menedżerom i pracownikom prostą strukturę do dyskusji na temat zmian. Liderzy mogą wykorzystać go do prowadzenia konstruktywnych rozmów o zmianie. Z kolei pracownicy mogą wykorzystać ten model do zidentyfikowania przyczyn, dla których zmagają się z daną zmianą. Wspólny język sprawia, że nawet trudne rozmowy są bardziej konstruktywne i zorientowane na celu

Integracja z Zarządzaniem Projektami

Osiągnięcie biznesowych rezultatów wdrożenia wymaga czegoś więcej niż tylko „ukończenia projektu``. Model ADKAR skupia się na przyswojeniu nowych rozwiązań i korzystaniu z nich przez pracowników, co wspiera realizację projektu i osiąganie zakładanych korzyści biznesowych.

Skuteczność menedżerów w zmianie

Wyposażenie menedżerów w modelu ADKAR pozwala im dostrzec, gdzie są ich pracownicy w procesie zmiany. Dzięki temu mogą oni prowadzić każdego pracownika przez zmianę na podstawie indywidualnych postępów i przyczyn oporu. Ucząc menedżerów stosowania Modelu ADKAR pomagamy skutecznym liderom stać się skutecznymi liderami zmian.

Podnieś swoją skuteczność we wdrażaniu zmian – skorzystaj z 6 ogólnodostępnych artykułów, dotyczących Modelu ADKAR®.

Radzenie sobie z wyzwaniami w zmianie jest znacznie prostsze, gdy korzystasz z ustrukturyzowanego podejścia. Dowiedz się, jak skutecznie zastosować wszystkie elementy modelu ADKAR.
Pobierz