Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

SILFRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („SILFRA”), z siedzibą pod adresem ul. Zygmunta Noskowskiego 16/53, 02 – 746 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000717386, NIP: 5213812055, numer REGON: 369417850, numer telefonu 22 692 48 35, adres e-mail contact@silfra-consulting.com

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, pozyskaliśmy je np. przez: stronę internetową, formularze papierowe, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę, lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia;
 2. od podmiotu, który zawarł z SILFRA umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z SILFRA, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mediów społecznościowych, czy innych podobnych źródeł.

 

Jaki jest zakres zastosowania Polityki prywatności?

Polityka prywatności dotyczy serwisu www.silfra-consulting.com. Niniejsza Polityka prywatności ma także zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez SILFRA poza serwisami internetowymi, w szczególności do działalności SILFRA związanej z działalnością doradczą oraz przeprowadzaniem szkoleń.

 

Podanie jakich danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze strefy wiedzy firmy SILFRA?

W celu pobrania materiałów znajdujących się w strefie wiedzy na stronie internetowej SILFRA niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

 1. w przypadku korzystania z tzw. „materiałów zamkniętych” zamieszczonych w strefie wiedzy, na stronie internetowej SILFRA są to: imię, nazwisko, e-mail, dane zawarte w plikach cookies, a także dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
 2. w przypadku korzystania z tzw. „materiałów otwartych” zamieszczonych w strefie wiedzy na stronie SILFRA, są to dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).

 

Jakie dane przetwarzamy?

SILFRA przetwarza następujące kategorie danych w zależności od celów przetwarzania:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby jej zawarcia, wykonania usługi i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres firmowy osoby kontaktowej, nr telefonu, informacje zdrowotne dotyczące możliwości spożywania poszczególnych produktów w przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub konferencjach);
 2. w celu prowadzenia naszej działalności marketingowej oraz świadczenia usług newslettera – dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line (dane zawarte w plikach cookies, e-mail, imię, nazwisko, telefon, stanowisko);

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z SILFRA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu wykonania umowy zawartej z SILFRA na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na wykonywaniu umowy zawartej z kontrahentem);
 4. w celu przeprowadzenia konkursów organizowanych przez SILFRA, w których biorą Państwo udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SILFRA, np. wystawienia faktury lub rachunku lub spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celach marketingu produktów i usług SILFRA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażeniem zgody na podstawie prawa telekomunikacyjnego.);
 7. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:
 8. a) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy  z SILFRA, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy  o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług).  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści.

 

W jaki sposób mogą Państwo cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną SILFRA w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez SILFRA jest legalne.

 

Jak skontaktować się z SILFRA?

Można to zrobić e – mailowo pod adresem contact@silfra-consulting.com bądź pocztą tradycyjną na adres ul. Zygmunta Noskowskiego 16/53, 02 – 746 w Warszawie.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi SILFRA współpracuje („Partnerzy SILFRA”). Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. Najczęściej są to firmy: świadczące dla nas usługi zakwaterowania dla uczestników szkolenia; prowadzące szkolenia; zapewniające usługi IT; świadczące usługi rozliczeń (banki) oraz audyty księgowe; firmy kurierskie oraz dostawcy usług poczty elektronicznej; firmy niszczące dokumenty. W takich przypadkach zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

Z uwagi na to, że podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Państwa dane mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże wyłącznie do podmiotów wpisanych na listę Privacy Shield Framework, czyli zapewniających bezpieczne przetwarzanie.

 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od SILFRA:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w każdym przypadku przetwarzania danych przez SILFRA;
 2. sprostowania Państwa danych osobowych w każdym przypadku przetwarzania danych przez SILFRA;
 3. usunięcia danych w każdym przypadku przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie, a nie ma innych podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez SILFRA w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny ciążący na SILFRA;
 4. ograniczenia przetwarzania jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, do czasu sprawdzenia tej prawidłowości przez SILFRA, lub przetwarzanie przez SILFRA dokonywane jest niezgodne z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia danych, lub jako SILFRA nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez czas jego badania jako SILFRA będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie poprzez ich przechowywanie;
 5. przeniesienia danych do innego administratora danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
 6. odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług SILFRA mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, które jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie SILFRA,
 7. odnośnie do pozostałych celów przetwarzania, gdzie jego przesłanką jest prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z SILFRA lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lub 6 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), jakie może podnosić SILFRA i jakie mogą być podnoszone wobec SILFRA. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły okoliczności pozwalające na to przez prawo.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku (np. w przypadku przetwarzania danych zawartych w fakturach – 5 lat, liczone do końca roku kalendarzowego, na mocy art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości).

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z SILFRA na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez SILFRA prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane będą usuwane, kiedy już nie będziemy mogli ich przetwarzać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czyli wtedy, kiedy stracimy uzasadnioną podstawę do przetwarzania tych danych.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez SILFRA?

Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Z jakich nowoczesnych technologii korzystamy, aby przetwarzać Państwa dane osobowe?

Na stronach internetowych SILFRA używamy technologii cookies oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich aktywności.

 

Co to są cookies?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików cookies?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich rodzajów cookies używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie

SILFRA może podejmować decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, ale nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa nie wpływają.

Na tej podstawie SILFRA podejmuje decyzje w zakresie dopasowania i wysłania do Państwa artykułów ze strefy wiedzy.